سرمقالۀ شمارۀ ویژۀ ارجان

دکتر سیدباقر آیت‌الله‌زاده شیرازی

سرمقالۀ مجلۀ اثر، دورۀ ۱۱، شمارۀ‌ ۱۷
خرداد ۱۳۶۹

گرچه روال معهود مجلۀ اثر در ارائۀ مقالات و نظرات کارشناسان و پژوهشگران دربارۀ مطالعه و حفاظت بناها، مجموعه‌ها و بافت‌های تاریخی بوده است و کمتر به مقولات مرتبط به آثار منقول پرداخته است ولی این بار علی‌رغم سیاق کلی مجله به‌علت اهمیت مطالب ارائه شده دربارۀ دو اثر از مجموعۀ ارجان دریغمان آمد که سنت‌شکنی نکنیم و یک شمارۀ کامل را در این ارتباط به علاقه‌مندان عرضه نداریم، به‌ویژه که مجلۀ اثر در شماره‌های پیشین خود برای اولین بار مجموعۀ ارجان را در ابعاد مختلف معرفی کرده بود که موجب برانگیختن اظهار نظرهای متفاوتی از سوی محققین داخلی و خارجی شده است. انتشار مقالۀ پژوهشگرانۀ آقای دکتر وطن‌دوست دربارۀ «مرمت، حفاظت و مطالعۀ فنی تعدادی از اشیاء ارجان» در شمارۀ  ۱۵ و ۱۶ مجلۀ اثر و طرح‌های هنرمندانه و دقیقی که از جام ارجان ارائه شده بود امکان انجام بررسی‌های باستان‌شناسانه وسیع‌تری را فراهم ساخت. مقالۀ اصلی این شماره تحقیقات ارزنده‌ای است که دانشمند گرانمایه، آقای دکتر صراف دربارۀ جام مذکور به‌عمل آورده‌اند و آقای بشاش تکمله‌ای نیز بر آن دارند از نظر قرائت کتیبۀ جام مورد نظر. مقالۀ مفصل دیگر این شماره دربارۀ یکی دیگر از آثار مجموعۀ ارجان است که بهٰیاری موزۀ ملی ایران و کارشناسان سازمان توسط خانم سوسن معتقد ارائه گردیده است. خانم معتقد با دقتی کارشناسانه و شایان تقدیر پارچۀ مجموعۀ ارجان را مورد مطالعه و مرمت قرار داده است. که صرف‌نظر از اهمیت شیئ از نقطه‌نظر تاریخی می‌تواند در دیدگاه متخصصین امر مرمت تجربه‌ای ارزشمند تلقی گردد. مقالۀ مورد بحث بخشی از پایان‌نامۀ مشار ٌالیها دربارۀ حفاظت از یافته‌های تاریخی می‌باشد. امید آنکه این بار نیز مطالب ارائه‌شده مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد و ما را در ادامۀ راه یاری فرمایند. 

اثر 

پیمایش به بالا