منابع درآمد مؤسسه حسب مادۀ ۷ اساسنامه عبارتند از:

«بودجه مؤسسه از طریق جمع‌آوری حق عضویت، هدایا، موقوفات، قبول وصیت، کمک هزینه‌های دولتی، عقد قرارداد به منظور انجام پژوهش‌ها و خدمات رسانی تخصصی و منابعی دیگر از قبیل موارد زیرکه هیئت‌مدیره آن را تأیید کند تأمین می‌گردد.

  •  تهیه و تأمین مواد و کالاهای مورد نیاز و تدارک وسایل و ابزارکار و تلاش به منظور تأمین هزینه‌های مؤسسه.
  •  سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور بالا بردن سطح کارآیی و توانایی‌های مؤسسه.
  •  انعقاد قرارداد و انجام معاملات مجاز در محدودۀ اهداف و موضوع اساسنامه.
  • تحصیل وام یا اعتبار از اشخاص، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و قبول هدایا و اعطای جوایز به اشخاص.»

لکن آنچه تا کنون عملاّ تحقق یافته تنها دریافت حق عضویت‌های سالیانه بوده است، که طبیعتاً تناسبی با مخارج مؤسسه ندارد. این نهاد فرهنگی نیز همانند بسیاری از مراکز فرهنگی جهان با حمایت‌های حامیان فرهنگ امکان بقاء و انجام خدمات خود را خواهد یافت. افراد یا مؤسساتی که مایل به حمایت از مؤسسه هستند با قبول عضویت پشتیبان یا به‌صورت آزاد کمک‌های مالی خود را در اختیار مؤسسه قرار خواهند داد و برحسب نوع و میزان کمک می‌توانند حمایت خود از این مؤسسه را اعلام نمایند. در موارد خاص مؤسسه نیز نسبت به اعلام اسامی حامیان خود در سایت و محل‌های تبلیغی اقدام خواهد نمود.

پیمایش به بالا