کمیته‌های علمی

انتشار شمارۀ سوم نشریۀ اشکفت

بدینوسیله به اطلاع علاقه‌مندان به حوزۀ مطالعات مربوط به معماری دست‌کند می‌رساند نشریۀ شمارۀ ۳ اشکفت (نشریۀ تخصصی کمیتۀ علمی معماری دست‌کند ایکوموس ایران) منتشر

ادامه مطلب »
پیمایش به بالا