فعالیت‌های سال ۱۴۰۱

کمیتۀ آموزش
رئیس: دکتر مهناز عبدالله‌خان گرجی
کمیتۀ اسناد و انتشارات
دبیر: هانیه خجسته
کمیتۀ علمی استادکاران و فناوری‌های کهن
رئیس: مهندس حسین رایتی مقدمی
دبیر: فهیمه جعفری
کمیتۀ علمی تحلیل و مرمت سازه‌ای میراث معماری
رئیس: دکتر فرهاد تهرانی
دبیر: دکتر آرش بوستانی
کمیتۀ علمی شهرها و روستاهای تاریخی ایران
رئیس: دکتر نادیه ایمانی
دبیر: مهندس مجتبی مهرعلی کردبچه
کمیتۀ علمی معماری بومی
رئیس: سیاوش صابری کاخکی
دبیر: افسانه جبرئیل‌زاده کارگر
کمیتۀ علمی منظر فرهنگی
رئیس: دکتر هما ایرانی بهبهانی
دبیر: دکتر زهرا لرزاده
کمیتۀ علمی معماری دستکند
رئیس: دکتر مهناز اشرفی
دبیر: مهندس امین کیوانلو
کارگروه اهداف توسعۀ پایدار
رئیس: دکتر علی غفاری
دبیر: مهندس آمنه کریمیان
پیمایش به بالا