اسناد علمی و کاربردی

تصویر عنوان سند شرح سند
Fullscreen capture 05052022 200727 ترجمۀ فارسی منشورها و اسناد راهنمای ایکوموس (تصویر شده تا سال ۲۰۰۳) ترجمۀ فارسی مجموعۀ سندهای علمی و کاربردی مصوب ایکوموس جهانی تا سال ۲۰۰۳. ترجمه: دکتر باقر آیت‌الله‌زاده شیرازی، ویرایش فنی و نمونه‌خوانی: دکتر محمدرضا رحیم‌زاده.
Fullscreen capture 06052022 181201 توصیه‌هایی برای تحلیل، حفاظت، و مرمت سازه‌ای میراث معمارانه نویسنده: جورجو کروچی و داوید یومانس، مترجم: دکتر باقر آیت‌الله‌زاده شیرازی
Fullscreen capture 21052022 041230 Heritage and The Sustainable Development Goals: Policy Guidance for Heritage and Development Actors
پیمایش به بالا