سرمقالۀ شمارۀ ویژۀ چفدها و طاق‌ها

دکتر سیدباقر آیت‌الله‌زاده شیرازی

سرمقالۀ مجلۀ اثر، دورۀ ۱۵، شمارۀ ۲۴
آذر ۱۳۷۳

این سومین دفتر از تقریرات استاد محمد کریم پیرنیا است که به‌کوشش مهندس زهره بزرگمهری تقدیم علاقه‌مندان معماری سنتی ایران می‌شود. اولین آن تحت عنوان «هندسه در معماری ایران» در شمارۀ ۶ اثر، دومی به‌نام «گنبدها» در شماره  ۲۰ اثر و سومین آن تحت عنوان «چفدها و طاق‌ها» در این شماره به زیور طبع می‌آراید. باشد که گوشه‌های ناگشودۀ زبان معماری بومی سرزمین ما که استاد پیرنیا در بیان شیوا و گویای آن سهم عمده‌ای در تاریخ معاصر به‌عهده داشته‌اند، باز شود. زبانی که سینه به سینه منتقل شده است و استاد پیرنیا در انتقال آن به نسل جوان امروز با وسواس و پشتکاری قابل‌تقدیر همت والای خود را به‌کار بسته. امید است که در شمارۀ ویژۀ بعدی شاهد انتقال دانش گرانقدر استاد به خیل علاقه‌مندان باشیم.

 

باقر آیت‌الله‌زاده شیرازی 

پیمایش به بالا