انتشار دهمین و یازدهمین شمارۀ گاهنامۀ کمیتۀ علمی معماری بومی ایکوموس ایران

دهمین و یازدهمین شمارۀ گاهنامۀ کمیتۀ علمی معماری بومی ایکوموس ایران در بهمن۱۴۰۱ منتشر شد.

در این شماره این مطالب را می‌خوانید:

 • درآمدی بر شناخت: نهادهای معماری بومی در بریتانیا / امیر علیوند
 • درآمدی بر شناخت: معماری بومی روستای خیارج (بخش دوم و پایانی) / سمیه مراقی
 • درآمدی بر شناخت: مساجد گرگانی (بخش دوم و پایانی) / فاطمه خورشیدی
 • درآمدی بر شناخت: مطالعه و بررسی معماری بومی روستای جریک / محبوبه کدخدایی گلمکانی و داود مردانی
 • مقاله: مطالعۀ گره چاله عدسی کاشان، با تأکید بر اهمیت سیر تحول تاریخی در بازنمایی تکیۀ عدسی / پریسا مؤذنی
 • مقاله: رویکردهای متفاوت در مرمت و بازسازی معماری، مطالعۀ موردی: تالار کاریاتید در میلان / آندره ماروتی
 • مقاله:تحلیل معماری بناهای دولتی دورۀ پهلوی با رویکرد زمینه‌گرایی کالبدی با تأکید بر اصول ادراکی گشتالت، نمونۀ موردی: شهر کرمان / پیمان سلیمانی روزبهانی
 • روایت: لحاف کرسی / محمد محمودی
 • منتخب تصاویر ارسالی از معماری بومی

ضمیمه:

 • درآمدی بر شناخت: معماری بومی استان فارس، بناهای مسکونی / مریم اختیاری و دیگران
 • اسناد: اسناد و شیوه‌نامه‌های منتشر شده در کمیته معماری بومی ایکوموس ایران
 • اسامی و تصاویر نویسندگان و همکاران گاهنامه

عکس روی جلد: سرای شاهی، میدان خان، یزد، 30 آذر 1394 – میرسجاد خوبرفتار شالکوهی.

این شماره هم‌اکنون در وبگاه مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران در این نشانی قابل دریافت است:
https://www.iranicomos.ir/wp-content/uploads/2023/02/CIAV-Iran-Bulletin-No-10-11-Winter-2023.pdf

برای مشاهده و دریافت شماره‌های پیشین گاهنامه به صفحۀ کمیتۀ علمی معماری بومی ایکوموس ایران در این نشانی رجوع کنید:
https://www.iranicomos.ir/ciaviran

پیمایش به بالا