به ما بپیوندید و از صیانت بناها و محوطه‌های تاریخی حمایت کنید

شرایط و مزایای اعضای مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران

کلیۀ شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که در زمینۀ اهداف مؤسسه فعال باشند، یا در همکاری ملی و بین‌المللی در زمینۀ حفاظت میراث فرهنگی تشریک مساعی داشته باشند؛ نظیر: حفاظت‌گران، مرمت‌گران، معماران، شهرسازان، مورخان، باستان‌شناسان، مردم‌شناسان، استادکاران و هنرمندان ممتاز، و دیگر متخصصان در زمینه‌های علمی و فنی، اداری و مالی و حقوقی در نهادهایی همچون مراکز اسناد مرتبط با میراث فرهنگی، می‌توانند در صورت برخورداری از شرایط زیر عضو وابستۀ مؤسسه باشند. 

الف) شرایط عضویت وابسته در مؤسسه

 • پذیرفتن مفاد «اساسنامۀ مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران» و «بیانیۀ میثاق اخلاقی برای اعضای ایکوموس».
 • محروم نبودن از حقوق اجتماعی.
 • برخورداری از حسن شهرت علمی، حرفه‌ای و اجتماعیو تخصص و سابقۀ کافی در سطح ملی یا بین‌المللی.
 • کسب موافقت هیئت مدیرۀ مؤسسه.
 • پرداخت حق عضویت.

تبصره: مؤسسه هر سال امکان عضویت بین‌المللی را برای اعضای وابسته، ممکن می‌کند. کسانی که تمایل دارند از این امکان استفاده کنند، لازم است علاوه بر پرداخت حق عضویت داخلی، حق عضویت بین‌المللی را نیز پرداخت کنند. این دسته از اعضای وابسته باید هر سال طبق تقویمی که از سوی مؤسسه اعلام می‌شود، درخواست خود را از طریق ایمیل به دبیرخانۀ مؤسسه اعلام و مبلغ حق عضویت بین‌المللی را پرداخت کنند.

ب) مزایای عضویت وابسته در مؤسسه

 • دریافت کارت شناسایی ایکوموس ایران و برخورداری از امکان بازدید رایگان و یا همراه با تخفیف از آثار تاریخی و موزه‌های منتخب در ایران.
 • برخورداری از امکان شرکت با حق رأی در مجامع مؤسسه.
 • دریافت اطلاعات و اخبار در زمینه‌های مرتبط با فعالیت‌های ایکوموس.
 • برخورداری از امکان عضویت در کمیته‌های علمی و بر عهده گرفتن مسئولیت کارگروه‌های تخصصی.

تبصره: آن گروه از اعضای وابسته که با پرداخت حق عضویت بین‌المللی، کارت عضویت بین‌المللی دریافت می‌کنند، علاوه بر موارد فوق از مزایای زیر برخوردار می‌شوند:

 • برخورداری از امکان بازدید رایگان و یا همراه با تخفیف از آثار تاریخی و موزه‌های منتخب در جهان.
 • دسترسی رایگان به تمام اطلاعات موجود در وبگاه ایکوموس ایران و ایکوموس جهانی.
 • برخورداری از تخفیف در خرید انتشارات ایکوموس جهانی.

ج) میزان حق عضویت

حق عضویت سالیانۀ اعضای وابسته حقیقی در سال جاری میلادی ۳۰۰ هزار تومان و برای اعضای وابستۀ حقوقی دو میلیون و پانصد هزار تومان است.

تبصره: متقاضیان دریافت کارت ایکوموس جهانی، پس از دریافت تأییدیۀ امکان دریافت کارت از دبیرخانۀ مؤسسه، علاوه بر حق عضویت داخلی، لازم است مبلغ ۴۵ یورو (برای اعضای حقیقی) یا ۲۵۰ یورو (برای اعضای حقوقی) برای عضویت بین‌المللی پرداخت کنند.

دانشجویان در حال تحصیل در کلیۀ مقاطع تحصیلی در دانشگاه‌های کشور در رشته‌های مرتبط با فعالیت‌های ایکوموس، نظیر: حفاظت و مرمت آثار و بناهای تاریخی، معماری، شهرسازی، تاریخ، باستان‌شناسی، مردم‌شناسی، هنرهای سنتی، و دیگر تخصص‌های علمی، فنی، و حقوقی مرتبط، می‌توانند به عضویت وابستۀ دانشجویی مؤسسه درآیند. 

الف) شرایط عضویت وابستۀ دانشجویی در مؤسسه

 • پذیرفتن مفاد «اساسنامۀ مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران» و «بیانیۀ میثاق اخلاقی برای اعضای ایکوموس».
 • محروم نبودن از حقوق اجتماعی.
 • برخورداری از تخصص و سابقۀ کافی.
 • کسب موافقت هیئت مدیرۀ مؤسسه.
 • اشتغال به تحصیل در رشته‌های مرتبط با اهداف مؤسسه در دانشگاه‌های کشور.
 • پرداخت حق عضویت.
 • تبصره: مؤسسه هر سال امکان عضویت بین‌المللی را برای اعضای وابستۀ دانشجویی، ممکن می‌کند. کسانی که تمایل دارند از این امکان استفاده کنند، لازم است علاوه بر پرداخت حق عضویت داخلی، حق عضویت بین‌المللی را نیز پرداخت کنند. این دسته از اعضای وابسته باید هر سال طبق تقویمی که از سوی مؤسسه اعلام می‌شود، درخواست خود را از طریق ایمیل به دبیرخانۀ مؤسسه اعلام و مبلغ حق عضویت بین‌المللی را پرداخت کنند.

ب) مزایای عضویت وابستۀ دانشجویی در مؤسسه

 • مشابه اعضای وابسته اما بدون حق رأی در مجامع مؤسسه.

تبصره: آن گروه از اعضای وابستۀ دانشجویی که با پرداخت حق عضویت بین‌المللی، کارت عضویت بین‌المللی دریافت می‌کنند، علاوه بر موارد فوق از مزایای زیر برخوردار می‌شوند:

 • برخورداری از امکان بازدید رایگان و یا همراه با تخفیف از آثار تاریخی و موزه‌های منتخب در جهان.
 • دسترسی رایگان به تمام اطلاعات موجود در وبگاه ایکوموس ایران و ایکوموس جهانی.
 • برخورداری از تخفیف در خرید انتشارات ایکوموس جهانی.

ج) میزان حق عضویت

حق عضویت سالیانۀ اعضای وابستۀ دانشجویی برای سال جاری میلادی ۱۵۰ هزار تومان است.

تبصره: متقاضیان دریافت کارت ایکوموس جهانی، پس از دریافت تأییدیۀ امکان دریافت کارت از دبیرخانۀ مؤسسه، علاوه بر حق عضویت داخلی، لازم است مبلغ ۴۵ یورو (چنانچه بیش از سی سال دارند) یا ۳۰ یورو (چنانچه سی سال یا کمتر دارند) برای عضویت بین‌المللی پرداخت کنند.

افراد یا نهادهایی که مایل به پشتیبانی از اهداف و فعالیت‌های مؤسسه باشند، می‌توانند به عضویت پشتیبان مؤسسه در آیند.

الف) شرایط عضویت پشتیبان در مؤسسه

 • پذیرفتن مفاد «اساسنامۀ مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران» و «بیانیۀ میثاق اخلاقی برای اعضای ایکوموس».
 • محروم نبودن از حقوق اجتماعی.
 • برخورداری از حسن شهرت.
 • کسب موافقت هیئت مدیرۀ مؤسسه.
 • پرداخت حق عضویت.

تبصره: مؤسسه هر سال امکان عضویت بین‌المللی را برای اعضای پشتیبان، ممکن می‌کند. کسانی که تمایل دارند از این امکان استفاده کنند، لازم است علاوه بر پرداخت حق عضویت داخلی، حق عضویت بین‌المللی را نیز پرداخت کنند. این دسته از اعضای پشتیبان باید هر سال طبق تقویمی که از سوی مؤسسه اعلام می‌شود، درخواست خود را از طریق ایمیل به دبیرخانۀ مؤسسه اعلام و مبلغ حق عضویت بین‌المللی را پرداخت کنند.

ب) مزایای عضویت پشتیبان در مؤسسه

 • دریافت کارت شناسایی ایکوموس ایران و برخورداری از امکان بازدید رایگان و یا همراه با تخفیف از آثار تاریخی و موزه‌های منتخب در ایران.
 • برخورداری از امکان شرکت بدون حق رأی در مجامع مؤسسه.
 • دریافت اطلاعات و اخبار در زمینه‌های مرتبط با فعالیت‌های ایکوموس.
 • امکان عضویت در کمیته‌های علمی.

ج) میزان حق عضویت

حق عضویت سالیانۀ اعضای حقیقی پشتیبان برای سال جاری میلادی یک میلیون تومان و حق عضویت سالیانۀ اعضای حقوقی پشتیبان دو میلیون و پانصد هزار تومان است.

تبصره: متقاضیان دریافت کارت ایکوموس جهانی، پس از دریافت تأییدیۀ امکان دریافت کارت از دبیرخانۀ مؤسسه، علاوه بر حق عضویت داخلی، لازم است مبلغ ۴۵ یورو (برای اعضای حقیقی) یا ۲۵۰ یورو (برای اعضای حقوقی) برای عضویت بین‌المللی پرداخت کنند.

پیوسته

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

وابسته

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

وابسته دانشجویی

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

پشتیبان

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

افتخاری

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

پیمایش به بالا