سوابق و علائق حرفه‌ای عضو

 • فایل ها را به اینجا بکشید
  Max. file size: 64 MB.
  • فایل ها را به اینجا بکشید
   Max. file size: 64 MB.
   • نام زبانسطح آشنایی 
    شامل: نام زبان، سطح آشنایی (کم، متوسط، زیاد)
   • عنوان فعالیتسال انجام 
    لطفاً تا ده مورد از سوابق و فعالیت‌های پژوهشی، اعم از طرح‌های پژوهشی و مطالعات میدانی خود را ذکر کنید.
   • عنوان فعالیتسال انجام 
    *لطفاً تا ده مورد از سوابق و فعالیت‌های حرفه‌ای و شغلی خود را ذکر کنید.
   • عنوان کتاب یا مقالهاطلاعات کتاب‌شناختی 
    *لطفاً گزیده‌ای از آثار مکتوب و انتشارات خود را ذکر کنید. چنانچه تاکنون کتاب یا مقاله‌ای منتشر نکرده‌اید، در جای خالی ذکر کنید «ندارم».
   • عنوان فعالیتسال انجام 
    *لطفاً گزیده‌ای از فعالیت‌های عمومی و اجتماعی خود را ذکر کنید. چنانچه تاکنون فعالیت عمومی و اجتماعی‌ای نداشتید در جای خالی ذکر کنید «ندارم».
   • چگونگی همکاری با مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران

   پیمایش به بالا