پانزدهمین جلسۀ گروه تخصصی رسانه برگزار شد

پانزدهمین جلسۀ گروه تخصصی رسانه دوشنبه ۴ تیر ۱۴۰۳در دفتر مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران برگزار شد.

در این جلسه به تبیین موضوع‌ها و محورهای جدید برای فعالیت پیش روی این گروه پرداخته شد. همچنین راه‌کارهای مشارکت حداکثری افراد و اعضا در فعالیت‌های گروه  مورد برسی قرار گرفت.

در کار گروه رسانه قرار است مجموعه کنش‌های دیداری و شنیداری که منجر به احیای فرهنگی برای حفظ میراث فرهنگی می‌شود مورد توجه قرار گیرد و در جلسه‌های آینده محورهای موضوعی برای تبیین فعالیت‌های این گروه تخصصی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

جلسۀ‌ بعدی این گروه تخصصی روز دوشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.

پیمایش به بالا