برگزاری بیستمین جلسۀ گروه تخصصی متن

بیستمین جلسۀ گروه تخصصی متن طبق برنامۀ‌ اعلام‌شده در روز چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ با شرکت حضوری و برخط نوزده نفر از اعضا برگزار شد.
در ابتدا خانم دکتر شکری ضمن مرور دستور جلسه، یاد و خاطره آقای محمدرضا ریاضی، عضو تازه درگذشتۀ موسسۀ فرهنگی ایکوموس را گرامی داشتند. سپس طبق برنامه از دکتر نریمان فرحزا، استاد دانشکدۀ هنر و معماری یزد، که به صورت برخط در جلسه حضور داشتند، دعوت کردند که ارائه خودشان با موضوع «بازرویش معماری گِلین» را شروع کنند. ایشان با معرفی معماری بومی در انواع مختلف، به معماری خاک و ویژگی‌های مثبت آن اشاره کردند. در ادامه ضمن اشاره به تاریخچۀ این موضوع در ایران، اقدامات انجام شده در جهت معاصرسازی معماری خاک را معرفی نمودند. گزارشی از عملکردشان را چه در همکاری با مراکز مختلف در ایران و برگزاری کارگاه‌های مختلف و چه در ارتباط با دانشگاه‌ها و مراکزی در این رابطه در خارج از کشور از جمله فرانسه در ادامه صحبت هایشان دادند. نمونه‌هایی از کارهای انجام شده نیز در گزارش کار ایشان معرفی شدند. پس از پایان ارائۀ دکتر فرحزا، اعضا پرسش‌هایی را مطرح و پاسخ‌هایی از ایشان دریافت کردند. در پایان نیز دکتر مهدی حجت توجه را به رابطۀ انسان و خاک از گذشته تا به امروز معطوف و پیشنهاد توجه بیشتر به این موضوع را مطرح ساختند. به‌دلیل طولانی شدن بحث و پرسش و پاسخ در موضوع اول، ارائۀ خانم دکتر شکری به جلسۀ بعد موکول گردید؛ اما ایشان با معرفی یک کتاب با موضوع میراث فرهنگی برای نوجوانان به نقد آن پرداختند و توجه اعضا را به این نکته معطوف داشتند که فعالیت گروه متن در ارتباط با آگاهی‌رسانی در زمینۀ میراث فرهنگی بسیار ویژه است. پس از آن دیگر اعضا به بحث در این رابطه پرداخته و دکتر مهدی حجت پیشنهاد دادند که می توان با مطالعۀ نمونه‌هایی از این دست و تهیۀ یک منشور در جهت راهنمایی نحوۀ نوشتار در این زمینه، راهنمایی در جهت بهتر نوشتن دربارۀ میراث فرهنگی به‌عنوان نمونه برای کودکان یا نوجوانان ارائه داد.
در پایان درخواست انجام فعالیت‌های مد نظر گروه به صورت جداگانه، به اعضا برای انجام، پیشنهاد داده شد که به تأیید اعضای حاضر درجلسه رسید.
جلسۀ بعدی گروه متن دو هفته آینده در روز چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.

پیمایش به بالا