پیام تسلیت مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران در پی درگذشت دکتر محمدرضا ریاضی

ای باستان شناس!
[…]
این خاکدان تیره سیه چال آدمی ست؛
آری جان دمی ست؛
شب با گل است و صبح فنایش رسد؛
انسان چو شبنمی ست.
ای باستان شناس
تاریخ خسته است.
ــ محمود موسوی

مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران با اندوه فراوان درگذشت تأثربرانگیز شخصیت فرهیختۀ میراث فرهنگی کشور، باستان‌شناس و پژوهشگر میراث فرهنگی عضو ایکوموس ایران، شادروان محمدرضا ریاضی را به جامعۀ علمی، هنری، و فرهنگی کشور تسلیت می‌گوید و از خداوند بلندمرتبه برای ایشان بهشت برین و برای بازماندگان صبر آرزو می کند.
یادش گرامی باد.

مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران

پیمایش به بالا