فراخوان ثبت نام: پیشگیری ــ محدود کردن مخاطرۀ سیل برای میراث

مؤسسۀ‌ ایکروم

پیامدهای مرتبط با سیل یکی از خطرات عمدۀ متوجه میراث فرهنگی است. این دوره که بر محدود کردن مخاطرۀ‌ سیل متمرکز است، پاسخی به این امر اضطراری است. در این دوره کارشناسان میراث، متخصصان مدیریت مخاطرۀ سیل، هیدرولوژیست‌ها، پژوهشگران اقلیم، و مؤسسات حوادث اضطراری حضور دارند. شرکت‌کنندگان در این دوره دانش و مهارت بیشتری برای درک تغییرات اقلیمی و دیگر عوامل مؤثر بر وقوع سیل ــ که برای زیستگاه‌های انسان و میراث مخاطره‌آفرین است ــ به‌دست می‌آورند.

  • آخرین موعد ثبت نام: ۲۵ فوریه ۲۰۲۴ (۶ اسفند ۱۴۰۲)

این فرصت ویژه برای اثرگذاری ملموس بر میراث فرهنگی بشر را از دست ندهید.

  • برای ثبت نام به این نشانی رجوع کنید: B2n.ir/g25446
پیمایش به بالا