نهمین جلسۀ گروه تخصصی رسانه برگزار شد

نهمین جلسۀ گروه تخصصی رسانه طبق برنامۀ اعلام شده در روز دوشنبه، ۲۰ آذر ۱۴۰۲ در دفتر مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران با شرکت حضوری و مجازی شش عضو برگزار شد.
از چند جلسه پیش کار بر روی جدول ارتباطی بین عناصر میراث فرهنگی و رسانه‌های شنیداری، دیداری، و دیداری‌ـ‌شنیداری شروع شده بود. در این جلسه مجموعۀ دستاورد چند جلسه کار فکری در جدول‌ها طراحی و بارگذاری شد. از آنجاکه شاخه‌های میراث فرهنگی متنوع و گسترده است و مصادیق مرتبط با میراث فرهنگی زیاد است، ایجاد ارتباط آنها با رسانه و ارائۀ پیشنهاد برای ساخت محصولات فرهنگی نیاز به کار فکری دارد. گروه تخصصی در پی ایجاد مصادیقی به‌عنوان موضوع و دستمایه برای تولیدات فرهنگی و هنری در موضوع میراث فرهنگی است. با تکمیل جدول مذکور، مجموعه‌ای متنوع از موضوع‌ها تعریف خواهد شد که مصداقی مناسب برای تولید آثار فرهنگی و هنری خواهند بود.
جلسۀ بعدی این گروه تخصصی در روز دوشنبه ۴ دی ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد.

پیمایش به بالا