ارتقای شأن میراثمان، جعبه‌ابزار جدید ارزیابی درونی اثربخشی مدیریت آثار میراث جهانی

یونسکو و بدنه‌های مشورتی کمیتۀ میراث جهانی ــ ایکروم، ایکوموس، اتحادیۀ جهانی حفظ طبیعت ــ یک جعبه‌ابزار جدید برای ارزشیابی اثربخشی نظام مدیریت آثار میراث جهانی منتشر کرده‌اند.

جعبه ابزار ارتقای شأن میراث ۲.۰ شیوه‌گزینی مخصوص میراث جهانی را برای ارزشیابی اثربخشی مدیریت عرضه می‌دارد که در مورد آثار فرهنگی، طبیعی، و ترکیبی قابل استفاده است.

آیا تاکنون با این پرسش مواجه شده‌اید که مدیریت یک اثر میراث جهانی از چه کیفیتی برخوردار است؟ ابزارهای ساده و کاربردی دوازده‌گانۀ این جعبه ابزار کمک می‌کنند تا اجزای اصلی نظام مدیریت ارزشیابی شود. با استفاده از این جعبه‌ابزار به مثابه یک روزش ارزشیابی درونی، می‌توان به مبنای محکمی برای ارتقای اجرایی حفاظت و دستیابی به مقاصد مدیریت رسید.

این جعبه‌ابزار محصول تلاش‌های یونسکو و بدنه‌های مشورتی آن است که توسط برنامۀ رهبری ایکروم‌ـاتحادیۀ بین‌المللی حفظ طبیعت با کمک‌های سخاوتمندانۀ ادارۀ ملی محیط زیست سوییس سرپرستی شده است.

جعبه ابزار را می‌تواند از این نشانی به رایگان دریافت کنید:
 https://www.iranicomos.ir/wp-content/uploads/2023/11/enhancing_our_heritage_toolkit_2.0_web.pdf

برای آگاهی بیشتر دربارۀ شیوۀ استفاده از این جعبه ابزار و ارتباط با فعالیت‌های ظرفیت‌سازی برنامۀ رهبری میراث جهانی با این نشانی تماس بگیرید: whl@iccrom.org.

پیمایش به بالا