فراخوان اقدام برای کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل: فرهنگ در مرکز اقدامات اقلیمی

ایکوموس، به‌عنوان یکی از امضاکنندگان مؤسس، از دولت‌هایی که عضو کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل (UNFCCC) و موافقت‌نامۀ پاریس هستند می‌خواهد که تصمیم «کار مشترک روی اقدام فرهنگ و اقلیم» (JWD) را در کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل آینده (COP28) بپذیرند. هنرمندان و سخنگویان فرهنگی سراسر جهان تصمیم دارند با ‌اتفاق و اتحاد از مذاکره‌کنندگان کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل بخواهند که میراث فرهنگی، هنر، و صنایع خلاق را در مرکز اقدامات اقلیمی قرار دهند.

جهان از اهداف موافقت‌نامۀ پاریس فاصلۀ بسیاری دارد: ناگزیر به یافتن راه‌حل‌های تازه هستیم. فرهنگ و میراث از راه‌های گوناگونی زندگی‌های ما را شکل می‌دهند و ظرفیت آن را دارند که در تصور و تحقق آینده‌ای کم‌کربن، عادلانه، و اقلیم‌تاب‌آور یاری دهند.

  • میراث فرهنگی، شامل دانایی سنتی، تاب‌آوری را تقویت می‌کند، به جوامع در تطبیق یافتن با پیامدهای تغییرات اقلیمی کمک می‌کند، از مکان‌ها حمایت می‌کند، و راه‌حل‌های سبز، چرخه‌ای، و احیاکننده پیشنهاد می‌کند.
  • هنرها با قلب‌ها و ذهن‌ها سخن می‌گویند، الهام بخش اقدام هستند و به ما کمک می‌کنند تا تغییرات اقلیمی را از طریق روایتگری و تجربه‌های مشترک درک کنیم.
  • صنایع خلاق ــ طراحی، موسیقی، مد، و فیلم ــ سبک زندگی و ذائقه و الگوی مصرف ما را شکل می‌دهند.

«کار مشترک روی اقدام فرهنگ و اقلیم» از کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل و بدنه‌های جانبی آن می‌خواهد که فرایند یک سالۀ مشورتی‌ای را آغاز کنند تا با توجه به آسیب‌پذیری‌های میراث فرهنگی در مقابل تغییرات اقلیمی و با رویکرد به فرهنگ و میراث به‌مثابه نیروی محرکۀ اقدامات اقلیمی، از طریق کارگاه‌ها و نشست‌های تخصصی به موضوعات مربوط به هنرها، فرهنگ، و میراث بپردازد.

آیا فکر می‌کنید که فرهنگ یک ستون مهم تغییرات اقلیمی است؟

پیمایش به بالا