هفتمین جلسۀ گروه تخصصی کار با کودک برگزار شد

هفتمین جلسۀ گروه تخصصی کار با کودک طبق برنامۀ اعلام شده در روز ۱۵ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۱۷-۱۵ در دفتر مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران، با شرکت حضوری و مجازی یازده عضو برگزار شد.
ابتدای جلسه به بحث دربارۀ نمونه‌های مشابهی از کار با کودکان که بعضی از اعضاء تهیه کرده بودند، اختصاص یافت. در ادامه به‌سیاق جلسۀ پیشین، به بررسی ارزش‌های میراث فرهنگی و روش‌های ارائۀ آن به کودکان پرداخته شد. در این زمینه جناب آقای دکتر مهدی حجت، رئیس ایکوموس ایران، تأکید کردند که هدف در همۀ گروه‌های تخصصی رسیدن به جایی است که هر عضو بر اساس سلیقۀ خود آگاه شود چه کاری را ، برای کدام مخاطب، و چگونه ارائه دهد. ایشان در ادامه فرمودند روش‌های انجام کار از روش‌های فلسفی تا روش‌های اجمالی‌تر قابل بررسی است. برای تسهیل این امر در این جلسه بر اساس طبقه‌بندی یونسکو از ارزش‌های میراث فرهنگی و با توجه به مخاطب گروه، فهرستی اجمالی از مصداق‌های مأنوس با کودکان و راه‌های ارائۀ آن تهیه و اعضا دربارۀ تقسیم‌بندی و هر یک از مصداق‌ها به بحث و تبادل نظر پرداختند. برای جلسۀ آتی مقرر گردید اعضا فهرستی بر اساس دیدگاه خود به موضوع ارائه و به بحث و گفت‌وگو بپردازند. جلسۀ بعدی این گروه تخصصی در روز دوشنبه ۲۹ آبان ساعت ۱۵ تا ۱۷ برگزار می‌شود.

پیمایش به بالا