هفتمین جلسۀ گروه تخصصی رسانه برگزار شد

هفتمین جلسۀ گروه رسانه طبق برنامۀ اعلام شده در روز ۸ آبان ۱۴۰۲در دفتر مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران با شرکت حضوری و مجازی شش عضو برگزار شد.

در این جلسه در خصوص ارزش‌های میراث فرهنگی و روش‌های ارائۀ آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت. روش‌های ارائۀ ارزش‌های میراث فرهنگی ذیل مفهوم رسانه به این شرح مورد بسط و گسترش قرار گرفت: ۱) رسانه های دیداری، ۲) رسانه های شنیداری، ۳) رسانه های دیداری و شنیداری.

در پایان قرار شد مفاهیم رسانه و سر شاخه‌های آن در جلسۀ آینده مورد بحث و برسی قرار گیرد. جلسۀ بعدی این گروه در روز چهارشنبه ۲۲ آبان برگزار می‌شود.

پیمایش به بالا