برگزاری ششمین جلسۀ گروه تخصصی کار با کودکان

ششمین جلسۀ گروه تخصصی کار با کودکان در تاریخ ۱ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۱۷-۱۵ با شرکت حضوری و بر خط ۱۲ نفر از اعضای گروه تخصصی برگزار شد. ابتدا آقای دکتر مهدی حجت، رئیس ایکوموس ایران، به اعضای حاضر و بر خط خوشامدگویی گفتند و در ادامه در مورد فهرستی که در جلسه پیشین مقرر شده بود از کارهای قابل اجرا در گروه تخصصی کودکان، توسط اعضا تهیه شود، توضیحات و نکاتی فرمودند. ایشان عنوان کردند که موارد فهرست باید جامع، کامل، و متنوع باشد و این تنوع به گسترش موضوعات کاربردی برای کودکان می‌افزاید. همچنین بر موضوع ایجاد علاقه و مؤانست در کار با کودکان از طریق عناصر میراث فرهنگی و ایجاد تجربه‌های حسی برای کودکان در این موارد تأکید کردند.
سپس در ادامۀ جلسه و برای تکمیل فهرست تهیه شده، دسته بندی ارائه و یکی از عناوین فهرست‌ها به صورت جمعی به بحث و گفت‌وگو نهاده شد. مقرر گردید که اعضا در جلسۀ‌ بعد فهرست موضوعات را بسط و گسترش دهند و در مورد راه و روش انجام آن به بحث و گفت‌وگو بپردازند. جلسۀ بعدی این گروه تخصصی در روز دوشنبه ۱۵ آبان ساعت ۱۵ تا ۱۷ برگزار می‌شود.

پیمایش به بالا