فراخوان عضویت در چهار کارگروه جدید ایسکارساه

شورای بین‌المللی بناها و محوطه‌های تاریخی

کمیتۀ بین‌المللی علمی تحلیل و مرمت ساختمان‌های میراث معماری (ایسکارساه) چهار کارگروه تشکیل داده است:
۱. مقررات ساختمانی و اصول ایسکارساه: هماهنگ‌سازی مسائل ایمنی
واکاوی نحوۀ تأثیرگذاری اصول ایسکارساه بر مقررات ساختمانی در زمینۀ صیانت ساختاری.

۲. بررسی مقدماتی تغییرات اقلیمی و سازگاری اقلیمی
مطالعۀ نقاط اشتراک میان تغییرات اقلیمی و تحلیل و مرمت میراث معماری

۳. نمونه‌ها: درس‌هایی که از پروژه‌ها می‌توان آموخت
تحلیل نقادانۀ پروژه‌های واقعی در جریان که به‌دست شبکۀ بین‌المللی ایسکارسا انجام می‌شود

۴. کاتالوگ جهانی گونه‌های بنّایی
مستند کردن گونه‌های متنوع فنون بنّایی از سراسر جهان.

اعضای ایسکارساه برای پیوستن به کارگروه مورد نظر خود، تا ۲۸ (۶ آبان ۱۴۰۲) اکتبر درخواست برخط را در نشانی زیر تکمیل کنند:
B2n.ir/j32230
تخصص کسانی که عضو ایسکارساه نیستند نیز مورد نیاز ماست، درخواست عضویت خود را از طریق نشانی زیر ارسال کنید:
B2n.ir/m42597

پیمایش به بالا