برگزاری پنجمین جلسۀ گروه تخصصی رسانه

پنجمین جلسۀ گروه تخصصی رسانه مطابق برنامۀ اعلام شده، روز ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۲ در محل دفتر مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران با حضور ۵ نفر از اعضا برگزار شد.

با نیت فعال‌تر شدن گرون تخصصی در نیل به اهداف آن، پیشنهادی مبنی بر تلفیق گروه تخصصی رسانه با گروه تخصصی متن مطرح شد. اما طی بحث هایی که از هفته‌های گذشته برقرار بود، پیشنهاد شد تا گروه رسانه با تغییر نام و طرح مأموریت در خصوص آسیب‌شناسی چگونگی ارتباط با مردم و میزان توجه و وثوق مردم به میراث فرهنگی و ارائۀ یک طرح پایش و بررسی در خصوص سنجش ارتباط مردم با میراث فرهنگی به کار خود ادامه دهد.

در این مسیر تغییر نام گروه و انتخاب نام مناسب به همراه یک طرح تحقیقاتی برای آسیب‌شناسی رسانه‌ها و میراث فرهنگی و در نهایت تهیه یک سند چشم‌انداز به‌عنوان پیشنهاد مورد نظر گروه تخصصی رسانه به تصویب رسید.

جلسۀ ششم این گروه تخصصی در روز دوشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۲، ساعت ۱۵-۱۷ برگزار می‌شود.

پیمایش به بالا