گرامیداشت روز جهانی توریسم از سوی ایکوموس جهانی با انتشار سه سند تازه

شورای بین‌المللی بناها و محوطه‌های تاریخی (ایکوموس)

ایکوموس با خوشحالی خبر انتشار سه سند را که به کمک کمیتۀ بین‌المللی علمی توریسم فرهنگی تهیه شده است، به مناسبت گرامیداشت روز جهانی اعلام می‌کند:

چگونه برای دریافت استاندارد ۲۱۹۰۲ توریسم در دسترس همگان اقدام کنیم: توصیه‌ها برای نقش‌آفرینان اصلی در عرصۀ توریسم
این سند جنبه‌های اصلی رویکردهای مردم‌مدار برای ادارات، مؤسسات اقامتی و پذیرایی، خدمات ترابری و منابع توریستی، را برمی‌شمارد و همچنین چگونگی کاربست آنها را در شرکت‌ها و مؤسسات خدماتی توضیح می‌دهد.
دریافت سند: B2n.ir/h34871

توریسم فرهنگی و چهارچوب مدیریت بازدیدکننده: چهارچوبی برای راهنمایی توریسم میراث فرهنگی و مدیریت بازدیدکننده در مقصدهایی که میزبان میراث جهانی هستند
این سند رهیافتی منسجم است که اهداف توسعۀ پایدار سازمان ملل متحد، منشور بین‌المللی توریسم میراث فرهنگی ایکوموس، و ابزار سنجش و راهبرد مدیریت بازدیدکنندۀ یونسکو را به‌هم می‌پیوندد و یکپارچه می‌کند.
دریافت سند: B2n.ir/u36223

کتاب کار توریسم فرهنگی و چهارچوب مدیریت بازدیدکننده
این سند کاری است از سازمان شهرهای میراث جهانی (OWHC) در کبک که هدف آن کمک به همکاری میان مدیریت محوطه‌های میراث جهانی، مدیران / برنامه‌ریزان شهر، و ذی‌مدخلان مرتبط است از طریق رهیافت مدیریتی انطباق‌پذیری همساز با منشور بین‌المللی توریسم میراث فرهنگی ایکوموس و ابزار سنجش و راهبرد مدیریت بازدیدکنندۀ یونسکو.
دریافت سند: B2n.ir/e30527

 

پیمایش به بالا