نخستین جلسۀ گروه تخصصی کار با کودکان در سال ۱۴۰۲ برگزار شد

نخستین جلسۀ گروه تخصصی کار با کودکان طبق برنامۀ اعلام شده در تاریخ ۶ شهریور ۱۴۰۲ ساعت ۱۶-۱۸ با شرکت حضوری و مجازی ۱۱ نفر از اعضای گروه تخصصی برگزار شد. در این جلسه دکتر محمدرضا رحیم‌زاده، دبیر ایکوموس ایران، با اشاره به اهداف و علل وجودی گروه‌های تخصصی و اهمیت ویژۀ این گروه تخصصی مختصری از سوابق مطالب مطرح شده در جلسات گذشته را مطرح کرد و دکتر ناصر نوروززاده چگینی، معاون ایکوموس ایران، با تشریح نسبت «کودک و میراث» و «میراث و کودک» و امکان و لزوم توجه به همۀ ابعاد آن در این گروه تخصصی، سخن را ادامه دادند.
در ادامه اعضای حاضر به طرح پرسش‌ها و دیدگاه‌های خود پرداختند. اعضا تأکید داشتند که یکی از ضروریات در این زمینه ایجاد ارتباط میان گروه‌های فعال است که هم‌اکنون به صورت جزایر منفک فعالیت می‌کنند. استفاده از تجارب جهانی در این زمینه یکی دیگر از موضوعات اشاره شده بود. همچنین با توجه به اهمیت کودکان در آگاهی‌بخشی به خانواده‌ها، لزوم نظارت بر فعالیت‌هایی که در آموزش، مخصوصاً در زمینۀ باستان‌شناسی صورت می‌گیرد، مطرح شد.
مقرر شد جلسات این گروه تخصصی به صورت یک هفته در میان تداوم یابد و در جلسۀ آتی اشخاص داوطلب تجربه‌های خود را از کار با کودکان با سایر اعضا در میان بگذارند.

پیمایش به بالا