اظهار نظر دکتر مهدی حجت دربارۀ انتقال دست‌خط امام رضا (ع) از مسجد جامع ساوه به تهران

دکتر مهدی حجت، رئیس مؤسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران، در پاسخ به خبرنگار که دربارۀ انتقال دست‌خط امام رضا (ع) از مسجد جامع ساوه به تهران از ایشان سؤال کردند، پاسخ دادند: «در موضوع انتقال دست‌خط امام رضا(ع) از مسجد جامع ساوه به تهران حفاظت فیزیکی از دست‌خط و نه حفاظت فرهنگی یک اثر تاریخی مدنظر بوده است.» ایشان توضیح دادند که: «تمام اجزای هویت‌بخش اثر تاریخی به یکدیگر وابسته‌اند و هویت آن را تعریف می‌کنند. دست‌خط مبارک امام رضا (ع) بیانگر آن است که ایشان از ساوه عبور کرده‌‌اند و مسجد در زمان حیات ایشان وجود داشته و امام هشتم مسجد را قابل دانسته‌‌اند و دست‌خط مبارک خود را در آن قرار داده‌اند. بنابر این هویت مسجد جامع ساوه با وجود دست‌خط امام رضا (ع) معنا می‌یابد.»

پیمایش به بالا