فراخوان ایکوموس جهانی برای در نظر داشتن فرهنگ در توسعۀ پایدار

شورای بین‌المللی بناها و محوطه‌های تاریخی (ایکوموس)

فرهنگ در جایگاه نیرویی حیاتی برای توسعۀ پایدار شایستگی آن را دارد که صراحتاً در اهداف توسعۀ پایدار به رسمیت شناخته شود.
گزارش اخیر سازمان ملل متحد دربارۀ پیشرفت اهداف توسعۀ پایدار، نقش متحول‌کنندۀ فرهنگ را نادیده گرفته است، که همچنین در پیش‌نویس نسخۀ صفر اصلاح‌شدۀ بیانیۀ سیاسی مجمع عالی سیاسی نیز حذف شده بود.
ایکوموس جهانی به اعضای خود فراخوان می‌دهد تا از طریق وزرای فرهنگ، کمیسیون‌های ملی یونسکو، سفرای دائمی سازمان ملل در این زمینه اقدام کنند. همراه یکدیگر، می‌توانیم این خلأ را پر کنیم و راه را برای آینده‌ای پایدارتر و فرهنگی‌تر هموار سازیم.
برای آگاهی بیشتر به این صفحه در وبگاه ایکوموس جهانی رجوع کنید: https://buff.ly/3CCMafL
فراخوان را اینجا بخوانید:
https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Secretariat/2023/EN_culture2030goal_SDG_Summit_Declaration.pdf

#sustainabledevelopement #culture #SDGs #RevisedZeroDaft #HighLevelPoliticalForum #sustainablefuture #UN

پیمایش به بالا