وبینار خلاقیت بازارـ‌مبنا برای حال خوش: حرکت بر مبنای نیازها و حقوق مشتری

ایکروم، حفاظت از فرهنگ، اشاعۀ تنوع

در ۲۲ ژوئن ۲۰۲۳ (۱ تیر ۱۴۰۲) در وبینار خلاقیت بازارـ‌مبنا برای حال خوش: حرکت بر مبنای نیازها و حقوق مشتری به ما بپیوندید تا با هم دربارۀ اینکه چگونه برنامه‌ریزان میراث فرهنگی می‌توانند مدل تجاری خود را بر مبنای حال خوش مشتریان خود طراحی کنند بیندیشیم.
در این وبینار کشف می‌کنیم که چگونه نوآوری مدل تجاری مشارکتی می‌تواند چیستی و چگونگی اقدامات برنامه‌ریزان میراث فرهنگی را ارتقا بخشد. با الویت دادن به دیدگاه مشتری و به‌کاربستن تغییرات نافع برای دو سو، می‌توانیم سرزندگی را ارتقا بخشیم، به پایداری کمک کنیم، و تأثیرگذاری اجتماعی بیشتری داشته باشیم.
بیاموزیم که چگونه نوآوری بازارـ‌مبنا می‌تواند به برنامه‌ریزان میراث فرهنگی کمک کند تا راه‌های کاربردی‌ای بیابند که تأثیرگذاری اجتماعی و حال خوش پدید آورد. با جذاب‌تر کردن سازمان برای اهداکنندگان کمک‌های مالی، می‌توانیم وظیفۀ خود را به نحو کامل‌تر به انجام برسانیم و تغییری ماندگار برجای بگذاریم.

  • تاریخ: ۲۲ ژوئن ۲۰۲۳ (۱ تیر ۱۴۰۲)
  • ساعت: ۱۵:۰۰
  • نشانی ثبت نام: bit.ly/3NjkYJx

#ICCROM #ILS #ICCROMLectureSeries
#Webinar #BusinessModels #Heritage #Innovation #CustomerWellBeing #SocialImpact #Sustainability

پیمایش به بالا