InternationalDayOfWomenAndGirlsInScience

گرامیداشت روز جهانی زنان و دختران در علم و فناوری

نقش زنان و دختران در توسعۀ جامعه، علم و فناوری بنیادی است و حضور آنها در این عرصه‌های علمی باید بیشتر مشهود باشد.
امروز ما «روز جهانی زنان و دختران در علم و فناوری» را گرامی می‌داریم. حضور آنها در این عرصه‌های حیاتی نه فقط امروز، که هر روز باید گرامی داشته شود.
ایکوموس جهانی نقش بنیادینی که زنان در انتقال بینانسلی و تجدید انواع میراث ناملوس در بسترهای محلی بر عهده دارند را گرامی می‌دارد.
بسیاری از زنان و دختران هنوز به آموزش دسترس ندارند، و به یمن این روز بین‌المللی امید می‌رود که برای ارتقای بشریت زنان و دختران سراسر جهان بتوانند به آموزش متناسب دست بیابند.

شورای بین‌المللی بناها و محوطه‌های تاریخی (ایکوموس)

پیمایش به بالا