انتشار راهنمای باستان‌شناسی قطب جنوب

کمیتۀ بین‌المللی علمی میراث قطبی در ارجاع و تفسیر معیارهای بین‌المللی حفاظت در سیاق سامانۀ معاهدۀ قطب جنوب، «راهنمای باستان‌شناسی قطب جنوب» را تدوین کرده است. این راهنماها تنها به‌مثابه یک پیشنهاد قلمداد می‌شوند زیرا قطب جنوب تحت حاکمیت هیچ دولتی نیست که بر اساس آن معیارهای بین‌المللی‌ای همچون اصول ایکوموس، میراث جهانی، و معیارهای یونسکو به طور خودکار جاری شود.

در این زمینه دکتر مایکل پیرسون، رئیس کمیتۀ بین‌المللی علمی میراث قطبی می‌گوید: «مدیریت میراث در قاره‌ای منجمد، بدون وجود یک دولت ملی، با میراث فرهنگی‌ای کوچک ولی مهم، شایستۀ راهنمایی با معیارهای جهانی است، و ما امیدواریم که راهنمای باستان‌شناسی قطب جنوب ایکوموس نقطۀ آغازی بشود.»

پیمایش به بالا