اطلاعیۀ عدم‌برگزاری جلسات کمیته‌های تخصصی تا تثبیت وضعیت شبکۀ اینترنت

با توجه به اینکه در شرایط کنونی امکان اطلاع‌رسانی در خصوص تشکیل جلسات به‌راحتی میسر نیست و نیز امکان حضور مجازی اعضایی که بدین طریق در جلسات حضور می‌یابند نیز با دشواری همراه است، تا تثبیت وضع شبکۀ اینترنت جلسات گروه‌های تخصصی تشکیل نخواهد شد.
اطلاع‌رسانی در این خصوص متعاقباً در اولین زمان ممکن صورت خواهد گرفت.

پیمایش به بالا