تغییر برنامۀ گروه‌های تخصصی در هفتۀ اول مهر

به علت قرارگیری جلسات گروه‌های تخصصی «فعالیت‌های حقوقی» و «کار با کودکان» در بین دو روز تعطیل و با توجه به درخواست برخی از اعضای محترم گروه‌های مذکور، جلسات این هفتۀ این دو گروه در تاریخ‌های دوشنبه، ۴ و چهارشنبه، ۶ مهر لغو می‌شود. بدین ترتیب جلسۀ دوم گروه تخصصی فعالیت‌های حقوقی در روز دوشنبه،  ۱۸ مهر و  جلسۀ چهارم گروه تخصصی کار با کودکان در روز چهارشنبه، ۲۰ مهر برگزار خواهد شد.

تغییر برنامۀ گروه‌های تخصصی در هفتۀ اول مهر بیشتر بخوانید »