دومین جلسۀ گروه تخصصی « شناسایی آثار جدید و شرح ارزش‌های آن» و گروه تخصصی « فعالیت‌های میدانی» طبق برنامه در روز دوشنبه، ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ با شرکت ۳۰ نفر از اعضای گروه به صورت حضوری و مجازی برگزار شد. در این جلسه در ادامۀ مباحث جلسۀ پیش، اعضا به طرح دیدگاه‌های خود دربارۀ گروه و برنامه‌های آن پرداختند. جلسۀ بعدی این گروه در تاریخ دوشنبه ۲۸ شهریور، ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰ برگزار خواهد شد.

برگزاری دومین جلسۀ مشترک گروه‌های تخصصی «شناسایی آثار جدید و شرح ارزش‌های آن» و «فعالیت‌های میدانی»

دومین جلسۀ گروه تخصصی « شناسایی آثار جدید و شرح ارزش‌های آن» و گروه تخصصی « فعالیت‌های میدانی» طبق برنامه در روز دوشنبه، ۱۴ شهریور  ۱۴۰۱ با شرکت ۳۰ نفر از اعضای گروه به صورت حضوری و مجازی برگزار شد. در این جلسه در ادامۀ مباحث جلسۀ پیش، اعضا به طرح دیدگاه‌های خود دربارۀ گروه و برنامه‌های آن پرداختند.

جلسۀ بعدی این گروه در تاریخ دوشنبه ۲۸ شهریور، ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰ برگزار خواهد شد.

دومین جلسۀ گروه تخصصی « شناسایی آثار جدید و شرح ارزش‌های آن» و گروه تخصصی « فعالیت‌های میدانی» طبق برنامه در روز دوشنبه، ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ با شرکت ۳۰ نفر از اعضای گروه به صورت حضوری و مجازی برگزار شد. در این جلسه در ادامۀ مباحث جلسۀ پیش، اعضا به طرح دیدگاه‌های خود دربارۀ گروه و برنامه‌های آن پرداختند. جلسۀ بعدی این گروه در تاریخ دوشنبه ۲۸ شهریور، ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰ برگزار خواهد شد.
پیمایش به بالا