نخستین جلسۀ گروه‌های تخصصی «مشارکت در رویدادهای علمی» و «روابط عمومی و اطلاع‌رسانی و تنظیم گزارش» برگزار شد

نخستین جلسۀ گروه‌های تخصصی «مشارکت در رویدادهای علمی» و «روابط عمومی» و «اطلاع‌رسانی و تنظیم گزارش» برگزار شد

نخستین جلسۀ گروه‌های «مشارکت در رویدادهای علمی» و «روابط عمومی» و «اطلاع‌رسانی و تنظیم گزارش» به طور مشترک با حضور ۱۷ نفر از اعضای گروه‌ها و رئیس مؤسسه، به صورت حضوری و مجازی برگزار شد. در این جلسه آقای دکتر مهدی حجت ضمن خیر مقدم و برشمردن اهداف اصلی مؤسسه برای تشکیل گروه‌های تخصصی و جایگاه و اهمیت آنها به شیوۀ کار در گروه‌ها اشاره کردند. در ادامه اعضای حاضر به معرفی خود و دیدگاه‌های خود در زمینۀ تخصصی گروه پرداختند.

مقرر شد که این گروه‌های تخصصی هر دو هفته جلسات مشترک برگزار کند و دومین جلسۀ آنها سه‌شنبه ۱۵ شهریور، ساعت ۱۵:۳۰ ـ ۱۷:۳۰ برگزار شود.

نخستین جلسۀ گروه‌های تخصصی «مشارکت در رویدادهای علمی» و «روابط عمومی و اطلاع‌رسانی و تنظیم گزارش» برگزار شد
نخستین جلسۀ گروه‌های تخصصی «مشارکت در رویدادهای علمی» و «روابط عمومی و اطلاع‌رسانی و تنظیم گزارش» برگزار شد
نخستین جلسۀ گروه‌های تخصصی «مشارکت در رویدادهای علمی» و «روابط عمومی و اطلاع‌رسانی و تنظیم گزارش» برگزار شد
نخستین جلسۀ گروه‌های تخصصی «مشارکت در رویدادهای علمی» و «روابط عمومی و اطلاع‌رسانی و تنظیم گزارش» برگزار شد
نخستین جلسۀ گروه‌های تخصصی «مشارکت در رویدادهای علمی» و «روابط عمومی و اطلاع‌رسانی و تنظیم گزارش» برگزار شد
نخستین جلسۀ گروه‌های تخصصی «مشارکت در رویدادهای علمی» و «روابط عمومی و اطلاع‌رسانی و تنظیم گزارش» برگزار شد
نخستین جلسۀ گروه‌های تخصصی «مشارکت در رویدادهای علمی» و «روابط عمومی و اطلاع‌رسانی و تنظیم گزارش» برگزار شد
پیمایش به بالا