نخستین جلسۀ گروه‌های تخصصی فعالیت‌های میدانی و شناسایی آثار جدید و شرح ارزشهای آن برگزار شد

نخستین جلسۀ گروه‌های تخصصی فعالیت‌های میدانی و شناسایی آثار جدید و شرح ارزشهای آن برگزار شد

نخستین جلسۀ گروه‌های تخصصی فعالیت‌های میدانی و شناسایی آثار جدید و شرح ارزشهای آن به طور مشترک با حضور ۲۷ نفر از اعضای گروه‌ها و رئیس مؤسسه، به صورت حضوری و مجازی برگزار شد. در این جلسه آقای دکتر مهدی حجت ضمن خیر مقدم و برشمردن اهداف اصلی مؤسسه برای تشکیل گروه‌های تخصصی و جایگاه و اهمیت آنها به شیوۀ کار در گروه‌ها اشاره کردند. در ادامه اعضای حاضر به معرفی خود و دیدگاه‌های خود در زمینۀ تخصصی گروه پرداختند.

مقرر شد که این گروه‌های تخصصی هر دو هفته جلسات مشترک برگزار کند و دومین جلسۀ آنها دوشنبه ۱۴شهریور، ساعت ۱۵:۳۰ ـ ۱۷:۳۰ برگزار شود.

نخستین جلسۀ گروه‌های تخصصی فعالیت‌های میدانی و شناسایی آثار جدید و شرح ارزشهای آن برگزار شد
نخستین جلسۀ گروه‌های تخصصی فعالیت‌های میدانی و شناسایی آثار جدید و شرح ارزشهای آن برگزار شد
نخستین جلسۀ گروه‌های تخصصی فعالیت‌های میدانی و شناسایی آثار جدید و شرح ارزشهای آن برگزار شد
نخستین جلسۀ گروه‌های تخصصی فعالیت‌های میدانی و شناسایی آثار جدید و شرح ارزشهای آن برگزار شد
نخستین جلسۀ گروه‌های تخصصی فعالیت‌های میدانی و شناسایی آثار جدید و شرح ارزشهای آن برگزار شد
نخستین جلسۀ گروه‌های تخصصی فعالیت‌های میدانی و شناسایی آثار جدید و شرح ارزشهای آن برگزار شد
نخستین جلسۀ گروه‌های تخصصی فعالیت‌های میدانی و شناسایی آثار جدید و شرح ارزشهای آن برگزار شد
پیمایش به بالا