نخستین جلسۀ گروه‌های تخصصی همکاری در امور بین‌الملل و توریسم و حفاظت از میراث فرهنگی برگزار شد

نخستین جلسۀ گروه‌های تخصصی همکاری در امور بین‌الملل و توریسم و حفاظت از میراث فرهنگی برگزار شد

نخستین جلسۀ گروه‌های تخصصی همکاری در امور بین‌الملل و توریسم و حفاظت از میراث فرهنگی به طور مشترک با حضور ۱۳ نفر از اعضای گروه و رئیس مؤسسه، به صورت حضوری و مجازی برگزار شد. در این جلسه آقای دکتر مهدی حجت ضمن خیر مقدم و برشمردن اهداف اصلی مؤسسه برای تشکیل گروه‌های تخصصی و جایگاه و اهمیت این گروه‌های تخصصی به شیوۀ کار در گروه‌ها اشاره کردند. در ادامه اعضای حاضر به معرفی خود و دیدگاه‌های خود در زمینۀ تخصصی گروه پرداختند.

مقرر شد که این گروه‌های تخصصی هر دو هفته جلسات مشترک برگزار کند و دومین جلسۀ آنها یکشنبه ۱۳شهریور، ساعت ۱۵:۳۰ ـ ۱۷:۳۰ برگزار شود.

نخستین جلسۀ گروه‌های تخصصی همکاری در امور بین‌الملل و توریسم و حفاظت از میراث فرهنگی برگزار شد
نخستین جلسۀ گروه‌های تخصصی همکاری در امور بین‌الملل و توریسم و حفاظت از میراث فرهنگی برگزار شد
نخستین جلسۀ گروه‌های تخصصی همکاری در امور بین‌الملل و توریسم و حفاظت از میراث فرهنگی برگزار شد
نخستین جلسۀ گروه‌های تخصصی همکاری در امور بین‌الملل و توریسم و حفاظت از میراث فرهنگی برگزار شد
نخستین جلسۀ گروه‌های تخصصی همکاری در امور بین‌الملل و توریسم و حفاظت از میراث فرهنگی برگزار شد
پیمایش به بالا